สินค้า

แพคเกจเกาหลี 4 วัน 2 คืน _OZ/TG
หมวดหมู่สินค้า: แพคเกจทัวร์เกาหลี
รหัส : PKG-ICN0001
2 ท่าน ออกเดินทาง
ราคา 25,900.00 บาท

02 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 917 ผู้ชม

 
 
แพคเกจเกาหลี 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 25,900
 
แพคเกจเกาหลี เลือกวัน ออกเดินทางเองได้
เดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 
ราคารวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โซล-เกาหลี สายการบินไทย (TG) หรือ Asiana Airlines (OZ) หรือ เทียบเท่า
ที่พัก 2 คืน ตามโรงแรมที่ระบุ
ลงทะเบียน K-ETA 1 ครั้ง
 
โรงแรม และ ราคา
็Hotel Gaon Golden Park Dongdaemun หรือ Hotel Park Hill Myeongdong หรือ โรงแรมที่เทียบเท่าระดับ 2 ดาว ท่านละ 25,900 บาท (ในกรณีเดินทางท่านเดียว หรือ พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 3,500 บาท)
Travelodge Dongdaemun Hotel หรือ Seoul N Hotel Dongdaemun หรือ โรงแรมที่เทียบเท่าระดับ 3 ดาว ท่านละ 26,900 บาท (ในกรณีเดินทางท่านเดียว หรือ พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 4,500 บาท)

 

เงื่อนไขการจอง
ชำระค่ามัดจำ 3,500 บาท เพื่อให้ บริษัทฯ ลงทะเบียน K-ETA ให้ เมื่อลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว ชำระค่าแพคเกจส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่ามัดจำแพคเกจ 3,500 บาท ในกรณีที่ท่าน ลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน หรือ ยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ท่านเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี แล้ว การเข้าออก ประเทศเกาหลี ขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณ ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. ในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่านการพิจารณา ต.ม. ให้เข้าประเทศเกาหลี ท่านจะไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าแพคเกจทั้งหมด